Перевод

Коментований переклад авторської публіцистики (на матеріалі газети New York Times)

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
АВТОРСЬКА ПУБЛІЦИСТИКА ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО АНАЛІЗУ
1.1 Сучасні лінгвістичні підходи дослідження публіцистики
1.2 Індивідуальний авторський стиль у публіцистиці
1.3 Семантико — стилістичні особливості англомовних публіцистичних текстів
1.4 Основні засади адекватного відтворення стилю тексту-оригіналу при перекладі
РОЗДІЛ 2
КОМЕНТОВАНИЙ ПЕРЕКЛАД СТАТТЕЙ ІГАНА ТІМОТІ
ВИСНОВКИ
SUMMARY
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОДАТОК 1
ДОДАТОК 2

ВСТУП
Тему кваліфікаційної роботи бакалавра «Коментований переклад авторської публіцистики (на матеріалі газети New York Times)» було обрано зважаючи на професійне спрямування та сучасні вимоги щодо адекватного перекладу авторських текстів. Дана тема вимагає детального розкриття та аналізу, адже проблематика перекладу авторської публіцистики у сучасному перекладознавстві посідає одне з провідних місць.
Актуальність дослідження полягає в тому, що в сучасних умовах переклад газетно-інформаційних текстів набуває особливого значення, виступаючи як засіб реклами і спосіб інформування громадськості. Переклад авторської публіцистики містить певні особливості. Це доводять роботи таких відомих вчених, як В. Л. Наєр [32], А. Д. Швейцер [40], І. С. Алєксєєвої [2]. Дана проблема вимагає деталізації, зважаючи на особливості текстів, специфіку авторської публіцистики. Хоча авторська публіцистика має загальні лінгво-стилістичні характеристики, але стиль кожного автора вирізняється набором притаманних йому емотивних та експресивних засобів, тому коментований переклад статтей певного автора вважається актуальним та виправданим з точки зору покращення професійних перекладацьких навичок.
Об’єкт дослідження. Тексти авторської англомовної публіцистики, їх лексико-стилістичні особливості, а саме засоби образності та виразності, які використовуються автором для вираження свого ставлення до певної теми чи проблеми.
Предметом аналізу обрано перекладацькі підходи щодо пошуку перекладацьких рішень і перекладацьких відповідників, які допоможуть створити адекватний перекад і зберегти особливості індивідуального стилю автора.
Мета та завдання дослідження. Метою роботи є встановити найоптимальніші перекладацькі рішення для адекватного відтворення лексико-стилістичних особливостей авторської публіцистики. Поставлена мета визначає наступні завдання:
— встановити оптимальні підходи щодо перекладацьких рішень адекватного перекладу публіцистики;
— визначити основні риси індивідуального авторського стилю;
— проаналізувати семантико-стилістичні особливості англомовних публіцистичних текстів;
— зробити коментований переклад текстів авторської публіцистики.
Матеріал дослідження. Зразки англомовної авторської публіцистики, а саме статті журналіста Ігана Тімоті, загальним обсягом 55 тисяч знаків, які публікувалися на Інтернет ресурсі періодичного видання газети Нью-Йорк Таймс.
Методи дослідження. Вирішення поставлених завдань здійснювалось використанням таких методів, як перекладознавчий, метод дедукції для вибірки основних положень, аналіз словникових дефініцій та елементи контекстуального структурно-словотворчого аналізу.
Теоретична значущість полягає в комплесному узагальненому аналізі класичних та сучасних підходів до вивчення публіцистики загалом та авторської зокрема, з огляду на лексико-стилістичні особливості авторської публіцистики як виду дискурсу. Теоретичні викладки проілюстровано фактичним мовним матеріалом, що доводить системність дослідження та дозволяє зробити узагальнені висновки.
Практична цінність роботи. Аналіз теоретичних засад авторської публіцистики дозволив розширити лінгвістичні фонові знання та покращити навички аналізу експресивно-забарвлених текстів. А отримані вміння та навички допоможуть фахово підходити до перекладацького аналізу різностильових емотивно-відмінних текстів, таких як реклами, художня література, тексти ЗМІ, що в свою чергу сприятиме професійному становленню.
Структура роботи логічно зумовлена поставленими в нії цілями і завданнями. Вона складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, списку використаних словників і довідників, списку джерел ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг роботи становить 66 сторінок.
У вступі обґрунтовується вибір теми та актуальність дослідження, наукова новизна, теоретична та практична значущість отриманих результатів, ставиться мета і формулюються конкретні завдання вивчення способів перекладу авторської публіцистики, перераховуються методи дослідження.
Перший розділ «Авторська публіцистика як об’єкт перекладацького аналізу» складається з чотрьох пунктів викладу, в яких послідовно висвітлюються питання, пов’язані з науковим осмисленням публіцистики та індивідуального стилю автора.
У другому розділі «Коментований переклад статтей Ігана Тімоті» більш докладно зупиняємося саме на коментованому перекладі авторської публіцистики журналіста газети Нью Йорк таймс.

ОЦЕНИТЬ РАБОТУ

Вид работы *:
Тема *:
Объем в страницах *:
Ваше имя *:
Ваш e-mail *:
Дисциплина:
План:
Введите символы captcha


ГОТОВЫЕ РАБОТЫ

Регистрация
Напомнить пароль

КЛИЕНТЫ О НАС

Любовь
Огромное спасибо за оказанную мне помощь в написании диплома. Защитилась на отлично.

Роза
Я хочу сказать огромное спасибо за помощь, вы мне очень помогли. Обращатся буду только к вам.

КОНТАКТЫ

Тел.: +7 (917) 223-11-04
ICQ: 436-607-097
mreferat@mail.ru